Άλκηστη Σοφού, Μετακαλούμενη ερευνήτρια/ Maître de Conférences/ Paris IV, Γαλλία.