Συντονίστρια ερευνητικού έργου: Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια θεατρολογίας- Ιστορίας του θεάτρου (18ος-19ος αι.), ΤΘΣ/ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Τμήματος