Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

«Το περιοδικό ως μέσο πολιτισμικών μεταφορών»

Στο θέμα αυτό συμπεριλαμβάνεται η διεξοδική μελέτη θεωριών των Μ.M.E. με σκοπό να φωτιστεί το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και των διαπολιτισμικών μεταφορών εν γένει. Έμφαση δίνεται στην παρατήρηση του όρου «εθνική ταυτότητα» από τη σκοπιά των θεωριών του πολιτισμού και των Μ.Μ.Ε.